Panorama Pocek 2.jpg

Mors pripravil nov predlog DPN za osrednje vadišče SV v Postojni (dopolnjeno)

z informacijo o nesklepčnosti na zaprtem delu seje

Ljubljana, 13. aprila (STA) - Na ministrstvu za obrambo so pripravili nov predlog oz. "novo presojo" tega, kako naj zgleda državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, je na današnji seji odbora za obrambo povedala ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Kot glavni nosilec prostorskega načrta se bo zdaj do predloga opredelilo ministrstvo za okolje.

...

Na današnji seji odbora je Jelušičeva tudi povedala, da so na ministrstvu na podlagi pripomb pripravili nov predlog oz. "novo presojo tega, kako naj zgleda prostorski načrt" za osrednje vadišče Slovenske vojske v Postojni. Zdaj po besedah ministrice prihajajo v fazo, ko se mora do tega opredeliti ministrstvo za okolje in prostor kot glavni nosilec prostorskega načrta.

Ministrica sicer ocenjuje, da je za potrebe Slovenske vojske osrednje vadišče na slovenskih tleh potrebno. Kot je pojasnila, manjša vadišča ne ustrezajo potrebam osrednjega vadišča. V zadnjem času so se sicer pojavila številna nasprotovanja lokalnega prebivalstva novemu prostorskemu načrtu, ki naj bi predvideval širitev vadišča.

 

 

Edini javnosti znan grafični prikaz popravljenega Predloga DPN OSVAD Postojna v primerjavi s prvotnim Osnutkom.

 

 

Notranjsko kraške novice št. 8 22.04.2011

 

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 14.7.2011

144. REDNA SEJA VLADE RS

 

Vlada sprejela odgovor na peticijo »Za pivško kotlino brez streljanja!«

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na peticijo »Za pivško kotlino brez streljanja!« v zvezi s osnutkom državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, ki ga bo poslala Občinam Postojna, Pivka in Cerknica, Civilni iniciativi Naša dolina, Društvu Drobnovratnik, Regionalni razvojni agenciji Notranjsko-kraške regije, Svetu Notranjsko-kraške regije, GZS Območni gospodarski zbornici Postojna, Območni obrtno podjetniški zbornici Postojna ter podjetju Kovod Postojna, d. o. o. Peticijo so v postopku obravnave osnutka državnega prostorskega načrta vladi poslale omenjene občine ter nekatere nevladne organizacije in druge institucije.

 

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za obrambo naložila, da nadaljujeta pripravo državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna ter da z lokalnim okoljem in nosilci urejanja prostora dosežeta čim večjo usklajenost umestitve vadišča v prostoru. Ministrstvo za obrambo je že doslej posebno pozornost posvetilo ključnim vprašanjem, izpostavljenim v javnih obravnavah, in tudi sprejelo kompromisne rešitve v zvezi z velikostjo območja, zmanjšanjem obsega streljanj in s tem zmanjševanjem varnostnih con, razmestitvami posameznih dejavnosti in črtanjem nekaterih dejavnosti. Te že dosežene kompromisne rešitve so:

 

-       obstoječe območje izključne rabe prostora na območju vadišča Poček in strelišča Bač, ki je bilo načrtovano v osnutku državnega prostorskega načrta, ne bo povečano, poleg tega tudi ni predviden dodaten odkup zemljišč;

 

-       artilerijsko streljanje s strelišča Bač na Poček v državnem prostorskem načrtu ni predvideno. Taka streljanja, ki se izvajajo ob koncu usposabljanja enot in so najvišja oblika praktičnega usposabljanja, bodo potekala na poligonih zunaj države;

 

-       v predlogu državnega prostorskega načrta se ne bo načrtovalo novega območja izključne rabe za streljanje s protioklepnim orožjem spike, ki bi obsegalo strelišče in varnostno cono. V ta namen bo uporabljeno obstoječe območje izključne rabe na Počku;

 

-       v predlogu državnega prostorskega načrta se ne bo načrtovalo območja za usposabljanje odmetavanja nebojnega tovora iz zraka na območju Počka. Izvajanje teh dejavnosti se načrtuje na rezervni lokaciji na strelišču Bač;

 

-       na območju strelišča Bač se bo načrtovalo prostorske rešitve, ki bodo omogočale izvajanje streljanj z orožji do vključno 20 mm in orožji nad 20 mm, vendar le z uporabo vadbenega ali reduciranega streliva oziroma drugih učno-vadbenih sredstev. Zagotovljene bodo možnosti za izvedbo taktičnih vaj z bojnim streljanjem enot do vključno motoriziranega voda z oborožitvijo, s katero je ta oborožen. V povezavi z varnostnim območjem za streljanje z ročnim protioklepnim orožjem RGW 90 na strelišču Bač se bo streljanje organiziralo in izvajalo tako, da ne bo moten promet na cesti na Mašun. Temu bo prilagojeno tudi varnostno območje;

 

-       povezovalni cesti iz strelišča Bač na vadišče Poček in iz Vojašnice Pivka na strelišče Bač bosta potekali po krajši različici;

 

-       na območju, predvidenem za urjenje postopkov JRKBO, se bodo uporabljala izključno vadbena sredstva;

 

-       zapiranje z zapornicami se bo načrtovalo izključno na nevarnih območjih vadišča Poček in strelišča Bač;

 

-       v predlogu državnega prostorskega načrta se bo skladno s predpisi in izdelanimi strokovnimi podlagami za varstvo okolja ter dodatkom za varovana območja posebna pozornost namenila načrtovanju ustreznih in potrebnih ukrepov varovanja okolja ter izvajanju monitoringa v času gradnje in obratovanja prostorskih ureditev. Študije, izdelane pred pripravo državnega prostorskega načrta in med njo, so pokazale, da je v primerjavi med vojaškimi območji na Počku in referenčnimi območji vojaško območje na Počku z vidika narave dobro ohranjeno ter da so prav vojaška aktivnost in s tem odsotnost aktivnega kmetijstva ter širjenje urbanizacije omogočili višjo stopnjo biodiverzitete tega območja.