Panorama Poek 2.jpg

 

Osnutek Državnega prostorskega načrta

za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna

DPN OSVAD Postojna

2010

 

Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana

 

št. 6903, Ljubljana, december 2010

 

    DPN OSVAD Postojna Pregledna karta

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Predstavljenih je nekaj glavnih dokumentov v zvezi z nastankom in vsebino Osnutka DPN OSVAD Postojna ter nekaj grafičnih izsekov.

Strokovne podlage Osnutka DPN OSVAD so bile javnosti predstavljene le kratek čas (med 18.01.2011 in 02.02.2011) potem pa so bile umaknjene iz spletnih strani. Na tem mestu niso predstavljene.

 

NOVICA Ministrstva za okolje in prostor (MOP) 10.12.2009

"Točke MOP na seji Vlade RS 10. decembra 2009

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna.

Območje Osrednjega vadišča Slovenske vojske ima velik strateški pomen v sistemu obrambe države, saj je edino tovrstno območje, kjer lahko Slovenska vojska izvaja usposabljanje za obrambo države in izpolnjevanja zahtev zavezništva.

Na vadišču je nujna posodobitev infrastrukture zaradi prilagoditve in posodobitve nastanitvenega in logistično-infrastrukturnega sistema. Tako se bo povečala kakovosti pogojev za izobraževanje, usposabljanje in urjenje."

 

  2009 Sklep Vlade RS št. 35000-23/2009-4 z dne 10.12.2009 o začetku priprave DPN OSVAD Postojna.

 

    2009 Odločba št. 35409-201/2009 z dne 23.03.2010: "V postopku priprave in izdelave DPN OSVAD Postojna ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje."

 

 

Shema postopka priprave DPN - redni postopek in postopek brez PVO (presoje vplivov na okolje)
po ZUPUDPP (Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor).

 

 

 

2010 DPN OSVAD Postojna

Povzetek za javnost

PROSPEKT s pregledno karto:

  Stran 1                                    Stran 2

 

Celotna dokumentacija Osnutka DPN OSVAD Postojna je bila v času javne razgrnitve na razpolago za vpogled na naslovu
http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/dpn_osrednje_vadisce_sv_postojna/ - od takrat dalje pa dostopa do dokumentacije na tem naslovu ni več.

 

  2010 Javno naznanilo o javni razgrnitvi DPN OSVAD Postojna

 

                                                

 

2010 Osnutek Uredbe DPN OSVAD stran 1                   

2010 Osnutek Uredbe DPN OSVAD stran 3 - vsebina

 

 

  2010 Osnutek Uredbe DPN OSVAD - celotno besedilo

 

 

 

  DPN Pregledna karta 1.1

 

   DPN karta 1.1 Pregledna karta - povečava osrednjega območja Poček

 

DPN Shema posameznih kart z občinskimi mejami

 

DETAJLI - Zanimivosti iz DPN OSVAD

(Prikaz in opis posameznih zanimivejših izsekov - detajlov iz dokumentacije DPN OSVAD Postojna)

 

 

Pojasnilo Ministrstva za obrambo glede predloga Državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna 21.01.2011

Iz vsebine: "Glede na to, da se ob javni razgrnitvi predloga Državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (DPN OSVAD) v javnosti pojavljajo nekatere netočnosti in posledično tudi pomisleki javnosti glede vpliva načrtovane ureditve vadišča na lokalno okolje, želimo v nadaljevanju podrobneje pojasniti postopek priprave in vsebino DPN. ..."