Poček panorama mala.jpg

NARAVNI POJAVI IZREDNEGA POMENA na območju med Postojno, Pivko, Cerknico in Knežakom

NAJ pojavi v Sloveniji so, na primer:

 • Ljubljanica je največja ponikalnica, reka s kar sedmimi imeni (Trbuhovica, Obrh, Stržen, Pivka, Rak, Unica, Ljubljanica)
 • Planinsko polje je najbolj tipično kraško polje, na njegovih traviščih je edino nahajališče ogrožene vrste travniške morske čebulice Scillia litardierei (tu je skrajna severozahodna meja razširjenosti v Evropi)
 • Laškarjev kot na robu Planinskega polja je ena najbolj izrazitih zatrepnih dolin
 • Malni so eden najmočnejših kraških izvirov
 • Unška koliševka je ena največjih udornic
 • Cerkniško polje je največje kraško polje, Otok na Cerkniškem polju pa je največji (občasni) jezerski otok
 • Postojnska jama je najdaljši jamski sistem, tu najdena spodnja čeljustnica jamskega leva pa sodi med najstarejše fosilne ostanke
 • Planinska jama je glede jamske favne ena najbogatejših jam
 • Najdena jama je ena najpomembnejših slovenskih jam v morfološkem in hidrološkem smislu
 • v jami Gradišnica nihanje nivoja vode doseže 53 m, verjetno tudi več
 • Vranja jama je največje znano prezimovališče žab v jami
 • brezno pri Oglenicah in brezno ob Zgornji Lenčajski cesti sta eni največjih vertikal
 • Cifre so eno najglobljih vertikalnih enotnih brezen
 • na Mašunu so rudistne trate enkratne oblike in najverjetneje tudi bioherma (en sam dalj časa živeč rudistni greben), tu so bile prvič najdene nekatere fosilne združbe
 • Snežnik je najvišja nealpska gora, edino območje nealpske poledenitve in največje nealpsko območje rušja
 • v območju Lanskega vrha je največja prevotlenost kraškega površja
 • Parska golobina je najbogatejša paleolitska postaja po številčnosti ostankov jazbeca, tu je tudi prva najdba pleistocenskega ježa
 • Nanos je največja polegla guba in vidna inverzna lega plasti, tu so prvič najdene nekatere vrste fosilov (npr. Neocaprina nanosi)

 Poleg tega je so na tem območju številne ogrožene in endemične vrste rastlin, redke in endemične vrste živali, klasična nahajališča živali ter edina gnezdišča v Sloveniji.

 

NAJ pojavi v Evropi so, na primer:

 • Notranjski kraški trikotnik (med Postojno, Planinskim in Cerkniškim poljem) je geomorfološko in hidrološko najznačilnejši ter zgodovinsko najbolj poznan kraški sistem
 • Idrijski prelom, ki poteka tudi čez to območje, je ena največjih in najbolj izrazitih prelomnih con
 • tu živijo še vse avtohtone vrste velikih zveri (tudi: medved, volk, ris), kar je izjemno
 • Parska golobina je najvzhodnejše nahajališče divjega konja
   

 NAJ pojavi v svetovnem merilu pa so, na primer:

 • kosec, ki je na svetovnem seznamu ogroženih živalskih vrst
 • izjemna številčnost podzemeljskih vrst živali, visok endemizem
 • v Planinski jami živi najmočnejša populacija močerilov
 • Cerkniško jezero je pomemben objekt v zgodovini raziskovanja krasa, klasičen primer presihajočega jezera ter svetovno pomembna ornitološka lokaliteta
 • v Postojnski jami je bila postavljena prva jamska železnica, druga na svetu pa je bila električno osvetljena

 Poleg izjemno bogate naravne dediščine so tu tudi številni objekti in območja kulturne dediščine, na primer arheološka območja, gradovi (grad Snežnik, Haasberg, Predjamski grad), stavbna in naselbinska dediščina, tehniška dediščina... 

 Vir: Arhivsko spletno mesto nekdanjega Ministrstva za okolje in prostor http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/projekt_matra/regijski_park_sneznik/naravni_pojavi_izrednega_pomena/

 

Javorniki, Snežnik in dolina Pivke - Povezava na brošuro Snežnik, izjemna raznolikost narave

Naravovarstveni status Javornikov, Snežnika in doline Pivke:
• posebna varstvena območja - območja Nature 2000 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07);
• območje naravnih vrednot (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04 in 70/06);
• ekoloπko pomembna območja (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04);
• zavarovana območja.

 

Posebnosti območja - Zavod za gozdove

 

Burger.si - Slovenija - jame in drugi pojav i na območju krasa

Projekt interaktivnih prostorskih slik naravne in kulturne dediščine na planetu.