Panorama Pocek 3.jpg

Varovanje in ogrožanje površinskih in podzemnih bogastev na območju Počka in Bača:

__________________________________________________________________________________

VARSTVO OKOLJA

__________________________________________________________________________________

VAROVANJE IN OGROŽANJE KRAŠKIH VODA

Varovanje kraških podzemnih voda ni izbira - je obveznost. Sanacije ekoloških nesreč na Krasu ne obstajajo - lahko se le sprijaznimo z izvršenimi dejstvi in posledicami.

 

 

__________________________________________________________________________________

PODZEMNE KRAŠKE JAME

Podzemni svet kraških jam je le delno poznani svet, ki daje slutiti razsežnosti in vsepovezanosti podzemnega sveta. Ekološke napake na Krasu ne poniknejo v pozabo, ampak se vtisnejo v dolgoročni spomin.

 Slika:Burger KriznaJama 02.jpg

ČLOVEŠKA RIBICA - Proteus anguinus,

je dvoživka, ki živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa od porečja reke Soče pri Trstu v Italiji, preko južne Slovenije in jugozahodne Hrvaške do reke Trebišnice v Hercegovini. Je edini evropski predstavnik družine močerilarjev (Proteidae), edini predstavnik rodu Proteus in edini jamski vretenčar v Evropi.

Slika:Proteus anguinus Postojnska Jama Slovenija.jpg  File:Proteus - Laurenti.jpg

Ogroženost in varstvo

Zemljevid razširjenosti človeške ribice

Ogroženost jamskih biotopov je povezana z onesnaženjem površinskih voda na kraškem svetu. S ponikalnicami pritekajo v podzemno okolje industrijsko in komunalno onesnažene vode, zaradi česar so življenjsko ogrožene občutljive jamske živali. Med strupene in nevarne snovi, ki ogrožajo tudi človeško ribico v podzemnih vodotokih, prištevamo vsekakor umetna gnojila, pesticide, težke kovine in druge polutante. Vir: Wikipedia

 

 __________________________________________________________________________________

Varovanje NATURA 2000

Prostor med Postojno in Snežnikom je varovan kot del mreže posebej varovanih območij  Natura 2000 in je uvrščen v štiri območja Natura 2000.

Na območju Javorniških in Snežniških gozdov je ena najpomembnejših populacij rjavega medveda in volka v Sloveniji, ki sta del velike dinarske populacije.

Populacija risa je na robu izumrtja.

Na območju, ki ga zajema Državni prostorski načrt OSVAD Postojna, je 141 naravnih vrednot.


 

__________________________________________________________________________________

KULTURNA DEDIŠČINA

__________________________________________________________________________________

VARSTVO GOZDOV

__________________________________________________________________________________

POŽARNA OGROŽENOST IN POŽARI V NARAVNEM OKOLJU

__________________________________________________________________________________

REGISTER DIVJIH ODLAGALIŠČ V SLOVENIJI - Geopedia

__________________________________________________________________________________

IZBOR PREDSTAVITVENIH FILMOV ZELENI KRAS (travel-slovenija.com)

Zeleni Kras

Postojna

Postojnska jama

Pivka

Cerknica

Opazovanje ptic na Cerkniškem jezeru

Loška dolina

Grad Snežnik

Križna jama

Ilirska Bistrica