Wikimedia Public Domain F16 firing wikimedia.orgwikipediacommons114F-16_firing_Maverick_Missile.jpg.jpg

Območje od Počka do Bača je sečišče različnih interesov - nekateri se med seboj dopolnjujejo, drugi izključujejo:

Prebivalcem so glavni interesi kvalitetno bivalno in naravno okolje, čista in kvalitetna pitna voda, prosto gibanje, svoboden, neoviran dostop in gospodarjenje s svojimi zemljišči in gozdovi, mir, varnost, razvoj ekološkega kmetijstva in turizma ter razne možnosti trajnostnega razvoja območja.

Kvalitete, občutljivost ter pomembnost tega prostora, okolja, voda, podzemlja in narave je razvidna najmanj iz številnih evropskih in slovenskih predpisov in režimov varovanja. Iz slednjih izhajajo interesi varovanja živalstva, rastlinstva, voda in pitne vode, tal in podzemnega sveta, gozdov in kmetijskih površin, kulturnih, geoloških, geografskih ter naravnih znamenitosti. Vsakemu zdravemu človeku, ki je imel priložnost spoznati ta del Slovenije, pa so naravne lepote jasne tudi brez poznavanja predpisov.

Prebivalci so v predstavljenem Osnutku DPN OSVAD Postojna zaznali interese širjenja območja izključne vojaške rabe, ki je v lasti MORS, na širše področje zemljišč, ki so v zasebni lasti - in s tem njihovo razvrednotenje brez odkupa; povezavo območij poligona Poček in poligona Bač v enotno območje s t.i. varnostno cono brez natančnih informacij o namembnosti so prepoznali kot prikrito možnost vzpostavitve zaokroženega vojaškega območja s stopnjevanjem režima zapiranja in omejevanja gibanja civilistom (lahko tudi vojaške baze s stalno vojaško prisotnostjo); iz ohlapnosti določb Uredbe o DPN OSVAD glede varovanja okolja in narave pa so razbrali zgolj začetno fazo vzpostavitve formalno dovoljenih t.i. minimalnih vplivov na okolje in naravo, v nadaljevanju pa bianco širitev vojaških aktivnosti in posegov v javnosti neznanemu obsegu.

Zaskrbljenost in bojazni prebivalcev so bile jasno izražene na javnih obravnavah in v številnih pripombah znotraj roka javne razgrnitve Osnutka DPN OSVAD Postojna, predvsem pa so ljudje v samem postopku sprejemanja DPN ugotovili svojo nemoč, izključenost iz odločanja in strategijo postavljanja pred izvršena dejstva. Svojo udeležbo so prepoznali kot zgolj formalno ob obilici prikritih in nejasnih informacij.

Iz interesov prebivalcev se je izoblikoval interes Civilne iniciative Za Pivško kotlino brez streljanja, ki je zaobsežen v besedilu Peticije "Za Pivško kotlino brez streljanja": Prenehanje izvajanja vojaških aktivnosti na območju poligonov Poček in Bač, ukinitev poligonov kot vojaških območij, takojšnji pristop države k sanaciji prostora na območju poligonov, takojšnja ustavitev postopka sprejemanja Državnega prostorskega načrta OSVAD Postojna ter v prihodnje urejanje celotnega območja z občinskimi prostorskimi načrti. Peticijo je v nekaj tednih podpisalo več kot 17.000 ljudi.

Ministrstvo za obrambo MORS in Slovenska vojska v sestavu NATO - poleg interesa v zvezi z obrambo države ter vojaškim usposabljanjem je jasno izražen še interes dokončne vzpostavitve pravne podlage in ureditev dosedaj neurejenega statusa glavnega poligona za usposabljanje Slovenske vojske ter drugih vojaških enot članic NATO. Kljub drugačnim dogovorom, ki so se odvijali z lokalno skupnostjo v in po letu 1991. Interesi MORS IN SV so delno razvidni iz dokumentacije Osnutka DPN OSVAD Postojna.

Nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor je v postopku sprejemanja DPN OSVAD Postojna izkazalo svoj interes z izdajo odločbe o nepotrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje za DPN OSVAD Postojna. Zastopanje javnega interesa s področja varovanja okolja je ostalo v pristojnosti Agencije RS za okolje - ARSO, s področja varovanja narave pa v pristojnosti Zavoda za varstvo narave.

Lokalne skupnosti - občine Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica predstavljajo svoje interese skozi občinske projekte in dokumente, pri čemer so glede prostorskih ureditev območja omejene z interesi MORS in SV.

Regionalna razvojna agencija Notranjsko - Kraške regije - interes razviden iz vsebine projekta Zeleni Kras

Notranjski regijski park - interes zagotavljanja kvalitetnih naravnih habitatov in okolja na območju Cerkniškega jezera

Aero Klub Postojna - razvoj ponudbe in storitev s področja civilnega letalstva na Letališču Rakitnik

Aerodrom Portorož - prosta zračna pot med Portorožem in letališčem Brnik, Maribor