Proteus_anguinus_Postojnska_Jama_Slovenija Wikimedia Commons 930x387.jpg

Vpliv vojaškega poligona Poček na ogroženost kraške reke Malenščice - Tanja Vasilevska http://minet.si/clanki/2904

Sledilni poskusi Janja Kogovšek in Metka Petrič http://www.razvojkrasa.si/si/voda/107/article.html

Ljubljanica - Reka sedmerih imen http://www.revijakras.si/50A.html

Projekt HYDRO KARST 2012-2015 - Kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir http://ita-slo.eu/projekti/projekti_2007_2013/2012062710393451

Vpliv sušnih razmer na kakovost kraških vodnih virov (primer izvira Malenščice) Janja Kogovšek http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2013/SZGG_2012_Kogovsek.pdf

Ugotavljanje podzemnega pretakanja vode v Krasu SZGG_05_Kogovsek Janja http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2005/SZGG_05_Kogovsek.pdf

Presihajoča jezera na pivškem - Janez Mulec, Andrej Mihevc, Tanja Pipan http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/343/mulec-mihevc-pipan.pdf

Kakovost kraških izvirov - Mojca Dobnikar Tehovnik, Polonca Mihorko, Martina Zupan http://mvd20.com/LETO1998/R12.pdf

Kakovost voda v Sloveniji - ARSO http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/kakovost%20voda/Kakovost%20voda-SLO.pdf

Kakovost podzemnih voda  http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/

Fizična geografija krasa - Uroš Stepišnik http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/publikacije/dela/files/dela_36/08_fiz_geo_krasa.pdf

Podzemeljska biotska pestrost - ARSO http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=126

Pogled na vode v Sloveniji - Sulejma Čehić SURS http://www.stat.si/doc/pub/Pogled_na_vode_v_Sloveniji.pdf

Raziskave kraških izvirov v Malnih pri Planini in zaledja vodnih virov v občini Postojna. Habič, P. 1987 Tipkano poročilo, IZRK. Postojna.

Kraška bifurkacija Pivke na jadransko črnomorskem razvodju. Habič, P. 1989 Acta carsologica 18, str. 233-264. Ljubljana.

Nova spoznanja o podzemnem pretakanju vode v severnem delu Javornikov (Visoki kras). Kogovšek, J. 1999 Acta carsologica 12, str. 161-200. Ljubljana.

Fizikalno-kemične značilnosti voda v zaledju Malenščice (Slovenija). Kogovšek, J. 2004 Acta carsologica 33/1, str. 143-158. Ljubljana.

Advantages of longer-term tracing -- three case studies from Slovenia. Kogovšek, J., Petrič, M. 2004 Environmental geology 47, str. 76-83. Berlin.