Panorama Poek stavba.jpg

Slava vojvodine Kranjske (Die Ehre dess Hertzogthums Crain) - Janez Vajkard Valvasor, Nürnberg 1689.

Ljudje in kraji ob Pivki I. del - Postojna: Kulturna skupnost, 1975

Ljudje in kraji ob Pivki II. del - Postojna: Kulturna skupnost, 1985

Ljudje in kraji ob Pivki III. del -Mlini in žage na vodni pogon na Pivki in na Planinskem polju nekoč in danes

Značilnosti pretakanja skozi vadozno cono krasa - Janja Kogovšek

Hidrogeološke značilnosti območja presihajočih pivških jezer - Metka Petrič, Janja Kogovšek, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna 2005

Dinamika podzemne vode v kraškem zaledju izvirov Ljubljanice - Janez Turk

Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu - dr. Metka Petrič, dr. Martin Knez in dr. Tadej Slabe

Kras: voda in življenje - Andrej Mihevc

Varovanje kraških voda - Nataša Ravbar

Vodni svet Slovenije - Priročnik za interdisciplinarno proučevanje voda - Zveza geografskih društev Slovenije

Vodne akumulacije in globoki vodnjaki v krasu - Marko Breznik

Kras v Sloveniji v prostoru in času - Ivan Gams

Geostrateški pomen vodnih virov v Sloveniji - Dušan Plut

Tracer hydrology 97 - Andrej Kranjc

Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC, 515 p., Ljubljana.

Gospodarič, R., 1976: Razvoj jam med Pivško kotlino in Planinskim poljem v kvartarju.- Acta carsologica VII, 5-135, Ljubljana.

Gospodarič, R. & P. Habič, 1984, 1985a, 1985b: Vodnogospodarske osnove občine Postojna. - Poročilo 1., 2. in 3. faze, Postojna, Arhiv IZRK ZRC SAZU.

Gospodarič, R., 1989: Prispevek k vodnogospodarskim osnovam Pivke.- Acta carsologica 18, 21-38, Ljubljana.

Habič, P. 1968: Kraško porečje Zgornje Pivke in javorniški podzemeljski tok. Vodni viri za oskrbo Postojne. Elaborat, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Postojna.

Janež, J., Čar, J., Habič, P. & R. Podobnik, 1997: Vodno bogastvo Visokega Krasa.- Geologija d.o.o., 167, Idrija.

Kogovšek, J., 1999: New knowledge about the underground water drainage in the Northern part of Javorniki Mountains (High Karst).- Acta carsologica 28/1, 161-200, Ljubljana.

Ravbar, N. & S. Šebela, 2004: Kraška presihajoča jezera Zgornje Pivke, Slovenija.- Acta carsologica 33/1, 159-173, Ljubljana.

Rižnar, I., 1997: Geologija okolice Postojne.- Magistrsko delo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za geologijo, 78 str. + 6 prilog, Ljubljana.

Kranjc, A. 1987: O pokrajinskem imenu Pivka. Geografski vestnik 59. Ljubljana.

Krivic, P., Juren, A., Bizjak, M., Ravnikar, B. 1983: Hidrogeološke raziskave zaledja Zgornje Pivke, I. faza. Elaborat, Geološki zavod Ljubljana. Ljubljana.

Melik, A. 1951: Pliocenska Pivka. Geografski vestnik 23. Ljubljana.

Melik, A. 1955: Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Dela inštituta za geografijo SAZU 3. Ljubljana.

Mulec, J., Mihevc, A., Pipan, T. 2005: Presihajoča jezera na Pivškem. Acta carsologica  34/3. Ljubljana.

Kolenc, D., 2006. Dober dan Krpanova dežela – sprehodi po notranjskih poteh. Postojna, Notranjsko – kraški regionalni zavod za turizem Postojna in Postojnska jama turizem d.d.