Wikimedia.org_wikipedia_commons_9_9d_Global_Hawk_1.jpg

 

Odločba Ustavnega sodišča RS

št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna

je nezakonita in se razveljavi.

 

Naključno ali ne je Vlada RS vodila zadnje glavne aktivnosti v postopku sprejemanja DPN OSVAD Postojna ravno v času hude naravne katastrofe - žledoloma, ki je področje Občin Postojna in Pivka močno, obsežno in dolgotrajno zaznamoval. V času, ko so se ljudje borili za delovanje črpališča pitne vode v Malnih pri Planini, trpeli večdnevno pomanjkanje električne energije, se borili za vzpostavljanje zasilne infrastrukture, se izseljevali iz poplavljenih bivališč in se pripravljali na večletno sanacijo v gozdovih, se je zaključevalo besedilo Uredbe DPN OSVAD Postojna. Vlada RS je Uredbo sprejela na redni seji 05.03.2014, uveljavljena je bila 22.03.2014.

Od tega dne je pričel teči rok 1 leta, v katerem je bilo mogoče uporabiti prvo in edino pravno sredstvo - Pobudo za Ustavno presojo zoper Uredbo na Ustavnem sodišču RS. Skozi ves postopek sprejemanja Uredbe o DPN OSVAD Postojna je bilo to edino pravno sredstvo, ki ga je bilo mogoče uporabiti za namen preverjanja zakonitosti Uredbe, o kateri so se ves čas postopka s pomisleki, nasprotnimi argumenti in negativnimi mnenji izrekali stroka, državni organi, lokalne skupnosti ter organizirana in laična javnost.

Več podrobnosti o vsebini Uredbe o DPN OSVAD Postojna v Prispevku --> Sprejet DPN OSVAD Postojna 2014

Rok za vložitev Pobude za Ustavno presojo zoper Uredbo na Ustavnem sodišču RS je pretekel z dnem 22.03.2015 in do tega dne so bile na Ustavno sodišče vložene 3 pobude. V nadaljevanju so vse 3 pobude predstavljene podrobneje, v okviru dostopnih informacij:

 

1. pobuda za Ustavno presojo Uredbe o DPN OSVAD Postojna

Občina Postojna

Občinski svet Občine Postojna je na 20. redni seji 08.07.2014 sprejel sklep, s katerim je tudi formalno potrdil, da se na Ustavno sodišče RS vloži zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakona o vodah in Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (DPN OSVAD).

Povezava na Novice Občine Postojna --> 20. redna seja OS Občine Postojna

Povezava na Gradivo k točki 12 --> Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti v zvezi z DPN OSVAD (datoteka .pdf)

Povezava na prispevek Radio Slovenija 1 --> Druga jutranja kronika  - Sabrina Mulec (od 9:50 do 11:55)

Iz prispevka: "S sprejetjem Uredbe, ki umešča vadišče Poček v prostor, se je zelo mudilo. Država je namerno zaobšla predpise, upajoč na to, da bo lokalna skupnost to kot nujno zlo sprejela."

Povezava na prispevek RTV SLO 1 Slovenska kronika --> Zadnja bitka za Poček - Barbara Renčof

Iz prispevka: "Vojska prostor območje Poček degradira in pušča škodljive posledice. Država protipravno posega v pristojnosti občine na področju vodovarstva. Poček je zaledje pitne vode za Postojno in Pivko, država pa je sprejela prostorski načrt za vadišče, čeprav bi morala najprej urediti vodovarstvo."

REZULTAT 16.11.2017:

1. pobuda za Ustavno presojo Uredbe o DPN OSVAD Postojna je bila upravičena

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 odločilo, da je bila Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) sprejeta kljub temu, da je Agencija RS za okolje pred tem dvakrat izdala negativno mnenje zaradi zaščite virov pitne vode - to pa je nezakonito in torej v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. iz tega razloga je Ustavno sodišče odločilo, da se Uredba o DPN za OSVAD razveljavi. Razveljavitev Uredbe začne učinkovati eno leto po objavi odločbe Ustavnega sdišča RS v Uradnem listu Republike Slovenije.

V pritrdilnem ločenem mnenju sodnik dr. Matej Accetto poudarja tudi lansko leto sprejeti novi 70.a. člen Ustave RS o pravici do pitne vode in o dodatnem poudarku pomena vodnih virov kot ustavno varovanega javnega dobra.

Povezava --> Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017

Povezava --> Pritrdilno ločeno mnenje sodnika dr. Mateja Accetta k odločbi št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nerešeni ostajata še dve pobudi - 2. pobuda Okoljevarstvene nevladne organizacije AAG (zadeva je evidentirana pod št. U-I-37/15) in 3. pobuda skupine lastnikov zemljišč na območju vojaških poligonov Poček in Bač (zadeva je evidentirana pod št. U-I-41/15).

 

 

2. pobuda za Ustavno presojo Uredbe o DPN OSVAD Postojna z dne 09.03.2015

Okoljevarstvena nevladna organizacija Alpe Adria Green

IZJAVA ZA JAVNOST

 

Večina prebivalcev Počka, Bač ter prebivalcev občin na katerem leži osrednje vojaško vadbišče slovenske vojske se že dolgo ne strinjajo, da se na tem območju izvajojo vojaške aktivnosti. V lanskem letu je Vlada RS sprejela uredbo o DPN OSVAD Postojna, ki pa je bila sprejeta v nasprotju z mnenjem Ministrstva za Kmetijstvo in okolje in brez celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi tega je Alpe Adria Green (AAG), mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu v zakonitem roku poslalo 06.03.2015 na Ustavno Sodišče

POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO

 

Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014).

V AAG smo se odločili, da vložimo pobudo uredbe tudi zaradi neskladnosti z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in ZUPUDPP, neskladnosti z Uredbo o prostorskem redu Slovenije, neskladnosti in razširitvi območja DPN OSVAD Postojna, protiustavnosti ogrožanja virov oskrbe s pitno vodo, neustreznosti ukrepov varovanja voda in tal, negativnih mnenj Agencije RS za okolje ter presoje nasprotujočih javnih interesov.

 

V uredbi, ki jo je sprejela Slovenska Vlada na seji dne 05.03.2014 o DPN OSVAD Postojna smo ugotovili veliko neskladnosti z členi ustave RS ter drugo zakonodajo. Med drugim smo ugotovili, da uredba po naši oceni krši 72. Člen Ustave o varstvu okolja in zagotavljanju zdravega življenjskega okolja ter 74. člen Ustave, saj uredba omejuje svobodno gospodarsko pobudo, tudi daleč od samega vadišča (letališče Portorož).

 

Na področju zakonodaje ta uredba po naši oceni krši ali je v neskladju z zakonom, s 3. odstavkom 3. člena (namen) Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A); neusklajenost s strateško zakonodajo RS in posledično neustavnost, zato je pomembno, da se izvrševanje Uredbe o DPN OSVAD Postojna, ki predstavlja najmanj ogrožanje strateških naravnih neobnovljivih virov, kot sta prostor in pitna voda; uredba je sprejeta na podlagi zavestnega in načrtnega suspenza veljavne zakonodaje s področja varovanja okolja in voda; Nezakonitost Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014) v smislu odsotnosti izdelave analize in presoje nasprotujočih si javnih interesov – kršenje 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) oziroma neustavnost navedene Uredbe zaradi uzakonitve prevlade javnega interesa obrambe države nad javnim interesom zagotavljanja zdravega življenjskega okolja in varovanja virov oskrbe s pitno vodo kot strateško surovino;  kršitev določbe 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) zaradi javnega interesa do umeščanja vojaških – obrambnih dejavnosti, brez ustrezne kompetentne odločitve o superiornosti nad ostalimi nasprotnimi javnim interesi, ter brez predstavitve posledic, ki iz te odločitve izhajajo.

 

Prebivalstvo je bilo zavedeno glede vplivne cone, kjer lahko pride do onesnaženja iz virov (Prašnih delcev, Nevarnih snovi, Hrupa na poligonu, Hrupa od preletov letal, Hrupa detonacij, Nevarnih plinov od požigov, Zastrupljene vode, …) Zaradi tega je kršen ZNO in ZVO,  21. Člen zakona  ZLS  in 138 ter 140 ustave.

 

Pri pripravi predloga DPN OSVAD Postojna je sodelovala tudi Agencija Republike Slovenije za okolje Iz vseh dokumentov, ki smo jih uspeli pridobiti in v katerih je izdala smernice zahteve in mnenja je razvidno, da ARSO ni nikoli podala uradnega pozitivnega mnenja k Predlogu Uredbe o DPN OSVAD Postojna.

 

Tamkaj živeča javnost in NVO v javnem interesu se niso mogli vključiti, kot stranski udeleženci v postopek za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljen in soglasij, ker jim je vlada z sprejetjem odloka to preprečila. Zaradi tega je bil kršen, poleg drugih členov zakonov in ustave tudi 72.člen ustave RS in Zakon o ratifikaciji Aarhuške konvencije!

 

To vojaško vadbišče, se čedalje bolj uporablja za urjenje NATO čet, kot pa za urjenje Slovenske vojske, za katero naj bi bilo namenjeno. To povzroča dodatna onesnaženja vode, tal in zraka v že tako onesnaženem prostoru, ki leži tudi v NATURI 2000.

 

Od Ustavnega Sodišča pričakujemo, da bo pravično presodilo in razsodilo o ne-ustavnosti ali ustavnosti te uredbe.

 

Povezava na Izjavo za javnost AAG --> AAG PODAL NA USTAVNO SODIŠČE POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO Uredbe o DPN OSVAD Postojna

Povezava na novico RTV SLO 1, petek 6.marec 2015 --> Slovenska kronika (od 10:40 do 11:10)

Povezava na članek Primorske novice, sobota, 7. marec 2015 --> Vadišče na ustavno sodišče

Povezava na članek Dnevnik, sobota, 7. marec 2015 --> Še ena pobuda za ustavno presojo

Članek Aktualno v Postojnskem  Prepihu, marec 2015: Vložena druga pobuda za ustavno presojo

Povezava na članek Postojnski Prepih, marec 2015 --> Vložena druga pobuda za ustavno presojo (glej stran 4 od 17)

 

Povezava na članek Notranjsko primorske novice, 20.marec 2015 --> Vojaško vadišče že drugič na Ustavno sodišče (glej str. 10 od 24)

Povezava na članek Primorsko Notranjske novice, marec 2015 --> Hrup razburja ljudi (stran 12)

 

 

3. pobuda za Ustavno presojo Uredbe o DPN OSVAD Postojna z dne 20.03.2015

skupina lastnikov zemljišč na območju vojaških poligonov Poček in Bač

IZJAVA ZA JAVNOST

Odvetniška družba Božič Malneršič in Bandelj o.p., d.o.o. iz Postojne je dne 19.03.2015 po pooblastilu lastnikov zemljišč na območju državnega prostorskega načrta vadišča Poček, vložila ustavno pobudo za presojo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, že tretjo v vrsti zahtev oz. pobud za presojo navedene uredbe. Lastniki namreč do svojih zemljišč ne morejo prosto dostopati, saj vojska območje zaradi izvajanja vaj popolnoma zapre v povprečnem trajanju 200 dni letno, odločitev o tem pa je sprejeta zgolj na operativni ravni, ne da bi bila v zvezi s tem izdana kakršna koli odločba. S tem je lastnikom odvzeta vsakršna možnost vlaganja pravnih sredstev, s katerimi bi lahko varovali svoj interes do manj intenzivnih in časovno krajših omejitev. Zapora območja prekomerno omejuje njihovo lastninsko pravico, onemogoča pa tudi svobodo gibanja in svobodno gospodarsko pobudo, saj uredba v času obrambnih dejavnosti vojske določa popolno prepoved izvajanja kmetijske in lovsko gojitvene dejavnosti, torej po namenski rabi sicer dopustnih dejavnosti. Lastniki se soočajo s številnimi intenzivnimi omejitvami pri izvajanju kmetijske dejavnosti (živinoreje, čebelarstva), pri rabi gozda in pri podjetništvu (žagarstvo, lesarstvo). Uredba celo določa, da bodo tudi v času, ko se obrambna dejavnost ne izvaja, veljale omejitve pri izvajanju kmetijske in gozdarske dejavnosti, kar bo urejal poseben dogovor, pri sklenitvi katerega pa obvezno sodelovanje lastnikov zemljišč ni predvideno, kar vse nedopustno posega v pravni položaj pobudnikov.

Poleg tega pobudniki uredbi očitajo tudi poseg v njihovo pravico do zdravega življenjskega okolja. Vlada pri sprejemanju uredbe ni upoštevala negativnih mnenj ARSO in navodil glede zaščite vodnega vira Malni ter zavzela stališče, da raziskave ogroženosti vodnega vira Malni niso potrebne, ker jih zakonodaja ne zahteva. Ker je država opustila svojo dolžnost normirane opredelitve vodovarstvenega režima, ki bi ga morala spoštovati tudi uredba in ob sprejemanju uredbe ni konkretizirano utemeljila stališča, da vodni vir Malni zaradi obrambnih dejavnosti ni nedopustno ogrožen, uredba predstavlja kršitev ustavno in zakonsko izražene zaveze države, da aktivno zaščiti edini vir pitne vode na tem območju. Sprejem uredbe brez predhodno opravljene presoje vplivov na okolje, ob znanih lastnostih kraškega sveta in učinkih uporabe streliv, resno posega v pravico pobudnikov do zdravega življenjskega okolja. Iz opravljenih analiz in raziskav ter sledilnih poskusov, narejenih prav na območju državnega prostorskega načrta, je jasno razviden zaključek in opozorilo stroke, da je pomembno učinkovito varovanje kakovosti kraških voda, še posebno kraških izvirov, ki so zajeti za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, saj so posledice onesnaževanja daljnosežne.

Ustavna pobuda je bila sprejeta pri Ustavnem sodišču in dne 23.03.2015 vpisana pod opravilno številko U-I-41/15.

 

Povezava na besedilo Pobude --> Pobuda za Ustavno presojo Uredbe o DPN OSVAD Postojna - lastniki zemljišč 19.03.2015