Panorama Poek 3.jpg

Predstavitev utemeljenega dvoma v pravilnost ocene tveganja škodljivih vplivov iz Dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, april 2019

 

 

IV. NEPRAVILNOSTI PRI ZASNOVI ODVZEMA VZORCEV PODZEMNIH VODA

a.     Vzorci vode, ki so bili Analizirani v sklopu izdelave Dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019 (v nadaljevanju Podlaga GeoZS), so bili odvzeti na izvirih Malni, Rakov Škocjan, Podlipa-Vipava, Knežaku, pri Zagorju, pri Šembijah ... ki pa se nahajajo daleč od območja dejanskega onesnaževanja zaradi vojaških dejavnosti, ki potekajo na poligonih Poček in Bač in so še načrtovane na območju DPN OSVAD. To pomeni, da so se preiskovali že prečiščeni / razredčeni / prefiltrirani vzorci vode na koncu svoje poti skozi kraško podzemlje - uporaba takšnih vzorcev in interpretacija rezultatov njihovih podrobnih preiskav je najmanj neobjektivna, odpira pa utemeljen dvom v verodostojnosti celotne raziskave, saj ne analizira vzorcev podzemnih voda znotraj območja poligonov Poček in Bač oziroma DPN OSVAD. Na to dejstvo opozarjajo tudi avtorji sami – Podlaga GeoZS – navedba str. 139: »S kemijskimi analizami, smo preverjali stanje kraške podzemne vode na njenem iztoku (izvirih), ki predstavlja glavno merilo vpliva obravnavanih dejavnosti in aktivnosti na stanje podzemne vode, ne pa tudi stanja podzemne vode tik pod območjem DPN OSVAD. Na podlagi bilančne ocene smo podali okvirno razredčenje, ki ga lahko pričakujemo pri vnosu v podzemno vodo. Za zanesljivo napoved prostorske in časovne porazdelitve potencialnih stalnih virov onesnaževal, ki izhajajo iz obravnavanega območja, pa bi potrebovali tudi meritve na samem območju DPN OSVAD Postojna.« Na lokacijah in območjih, kjer prihaja do največjih izpustov / vnosa / pronicanja onesnaževal v kraško podzemlje in v podzemne vode (rajoni ciljev pod Počkom, območje podzemnega uničevanja minsko eksplozivnih sredstev pod Počkovcem, območje Zelene doline …), torej niso bili odvzeti nobeni vzorci podzemnih voda.

 


Komentar in prikaz nekorektnega vzorčenja na Sliki 1 iz podlage GeoZS - Grafični prikaz neustreznega odvzema vzorcev že prečiščene / prefiltrirane vode – nepopolno ostaja ugotovljeno dejansko stanje vplivov na podzemne vode neposredno v t.i. območju »oblaka« onesnaženja« in v celotnem območju pretokov podzemnih voda med lokacijami onesnaževanja in izvirov. Kljub osnovni nalogi Podlage GeoZS – to je preučiti vplive vseh predvidenih posegov, ureditev in vojaške dejavnosti novega DPN OSVAD podzemne vode, dejansko stanje teh vplivov ni bilo niti raziskano, niti ugotovljeno. Podlaga GeoZS je v tem delu nepopolna.

 

b.     Število odvzetih vzorcev »podzemne« oz. bolje rečeno prečiščene izvirske vode (2 x 9 vzorcev) je absolutno premajhno, da bi lahko verodostojno predstavljalo dejansko stanje.

c.      Odvzem vzorcev podzemne vode je bil opravljen v prekratkem časovnem obdobju - v zgolj dveh terminih v razmaku 1 meseca, kar je absolutno premalo, da bi lahko verodostojno predstavljalo dejansko stanje.

d.     Odvzem vzorcev podzemne vode je bil opravljen povsem izven obdobij izvajanja glavnih vojaških dejavnosti (kot je npr. Adriatic Strike) – če je glavna predpostavka Podlage GeoZS ta, da podzemlje lahko samo razredči vse nevarne snovi na poti do vodnega zajetja Malni, bi bilo potrebno verodostojnost te trditve – predpostavke, dokazati vsaj z več odvzemi in analizami vzorcev med ali neposredno po izvedbi tistih vojaških dejavnosti, pri katerih se uporablja bojne izstrelke, razstreliva in druge okolju nevarne snovi, in vzorčenje ponavljati v obdobju najmanj 3 mesecev. Glede na rezultate sledilnega poskusa iz leta 1997, bi morala raziskava obsegati odvzem vzorcev vode najmanj toliko časa, kolikor je trajalo precejanje sledila takrat – torej 3 leta. Navedba iz Podlage GeoZS str. 140: »Šele jesenske izdatnejše padavine približno 3 mesece po injiciranju so začele spirati injicirano sledilo. Dodatno pomembno izhodišče predstavlja še podatek, da se je sledilo spiralo še tri leta.«

e.     Vzorci pitne vode v sklopu izdelave Podlage GeoZS so bili odvzeti na izvirih, torej na lokacijah, kjer podzemne vode preidejo iz vodonosnika na površje oziroma se jih črpa v vodovodni sistem. V primeru vodnega vira Malni na tem mestu pride do mešanja podzemnih voda z območja vodonosnika Javorniki s površinskimi in podzemnimi vodami iz smeri Postojne ter iz smeri Cerknice, zato rezultati analiz ne prikazujejo zgolj vplivov onesnaženja podzemnih voda, ki izhajajo iz vojaških aktivnosti, ampak dejansko tudi drugih virov onesnaževanja (kmetijstvo, industrija, poselitev, …). Vpliv vojaških dejavnosti na podzemne vode torej neposredno iz analize teh vzorcev ni bil definiran, ampak je ostal skrit med vplivi ostalih virov onesnaževanja. Nujno bi torej bilo za objektivno določitev vplivov onesnaževanja vojaških dejavnosti na podzemne vode vodonosnika Javorniki potrebno izvesti raziskave neposredno na območju izvajanja vojaških dejavnosti – v podzemlju pod poligonoma Poček in Bač, nad višinsko koto pritokov ostalih podzemnih voda, kjer vpliva ostalih naštetih virov onesnaževanja dejansko ni. Šele iz vzorcev, odvzetih na tem območju, bi bilo mogoče nedvoumno določiti vrsto, intenziteto, obseg, lastnosti in lokacije posameznih vrst onesnaženj, ki izvirajo iz vojaških dejavnosti, ter raziskovati njihov dejanski vpliv. Podatki takega vzorčenja bi podali tudi dejansko referenčno stanje onesnaženja na posameznih lokacijah območja poligonov, ki bi moralo biti izdelano tudi zaradi  izvedljivosti nadzora spoštovanja v Podlagi GeoZS določenih omejitev, pogojev in omilitvenih ukrepov glede prepovedi povečevanja obsega dejavnosti in količine vnosa nevarnih snovi v podzemne vode. Brez natančnih podatkov o tem, kolikšen delež vpliva na posamezne vrednosti onesnaževal (in katere od njih) v pitni vodi predstavljajo vojaške dejavnosti glede na vse ostale (civilne) dejavnosti, je nemogoče in nekorektno podajati oceno sprejemljivosti tveganja ločeno prav za vojaške dejavnosti.

f.       V zadnjem desetletju so bile na področju vseh zadevnih občin izvedene obsežne investicije na izboljšanju zbiranja in prečiščevanja odpadnih voda, kot tudi na posodobitvah preskrbe s pitno vodo. Izvedena je bila tudi temeljita rekonstrukcija avtocestnega odseka Postojna – Unec. Vse to je nedvomno vplivalo na izboljšanje stanja tudi na vodnem viru Malni. Neregistriranje in neupoštevanje zmanjševanja stopnje onesnaževanja zaradi navedenih (civilnih) investicij v zadnjih 10 letih pomeni neupravičeno in nekorektno povečevanje prostora za označitev vpliva vojaških dejavnosti kot nespremenjenega. Tega se zavedajo tudi avtorji Podlage GeoZS – navedba str. 66: »Namen dopolnitve strokovnih podlag ni ugotavljanje vira vseh prvin, ki se pojavijo v imisijskem monitoringu zajetja Malni. Nedvoumnost in zanesljivost zaključkov tovrstnih preiskav glede virov onesnaženja za posamezno onesnaževalo je zaradi kompleksnosti sistema zelo težko ali celo nedosegljiva. Namesto opredelitve snovi v okoljskih prvinah je bistveno, da se z vsemi razpoložljivimi ukrepi na DPN OSVAD zmanjšuje vnos onesnaževal v podzemno vodo do te mere, da pri znanem transportu in razvoju onesnaževal ta ne predstavlja tveganja za podzemno vodo in vodni vir, ter da se na območju DPN OSVAD tudi spremlja stanje podzemne vode.« Po domače povedano: če ostali onesnažujejo manj, lahko mi onesnažujemo najmanj enako ali celo več in se obenem sklicujemo na ugoden trend onesnaženja vode. To pomeni skrivanje svojega umazanega perila med drugimi. A na območju poligonov Poček in Bač bi bili ti podatki bolj verodostojni, tam bi se bilo zelo nerodno skrivati za vpliv gozdarjev, lovcev, pohodnikov in nekaj malega drobnice. Ker takšne raziskave in vzorčenja niso bila izvedena, ostaja delež vpliva vojaških dejavnosti na podzemne vode (najbrž celo namenoma) nedoločen – skrit med ostalimi vplivi, torej nepopolno ugotovljen. Opozarjamo pa, da je bila naloga izdelovalca dopolnitve strokovnih podlag ravno to: ugotovitev vplivov vojaških (in ne vseh vplivov skupaj) dejavnosti na podzemne vode. Predpostavko, da bodo ta vpliv najbolje pokazali vzorci pitne vode na izvirih, si je privoščil izdelovalec sam.

g.     Dodati je potrebno, da obstoja nekaterih specifičnih snovi, ki izhajajo iz vojaških dejavnosti, ni nemogoče opredeliti – tudi to je ena od posledic odsotnosti preiskav vpliva na podzemne vode znotraj območja izvajanja vojaških dejavnosti. Odsotnost podatka o deležu vplivov vojaških dejavnosti v primerjavi z drugimi viri onesnaženja bo naročniku in izvajalcem vojaških dejavnosti lahko tudi dobrodošel argument izgovarjanja in prelaganja odgovornosti na druge možne povzročitelje v morebitnih primerih ekoloških nesreč.

 

KOMENTAR K NEPRAVILNOSTIM PRI ZASNOVI ODVZEMA VZORCEV PODZEMNIH VODA:

Smatramo, da vzorci podzemnih voda, obravnavani v Dopolnitvi strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019, niso bili odvzeti na ustreznih lokacijah, da niso bili odvzeti v ustreznem obdobju, da odvzem vzorcev ni potekal v ustreznih časovnih razmakih in da jih je bilo odvzetih občutno premalo, da bi lahko predstavljali objektivno podlago kakršnikoli temeljiti analizi – rezultati predstavljenih analiz na tak način odvzetih vzorcev voda ne morejo služiti popolnemu prikazu realnega stanja onesnaženja podzemnih voda na območju poligonov Poček in Bač v prostorskem, časovnem in količinskem smislu. V tem delu smatramo Dopolnitev strokovnih podlag za nepopolno in dvomimo v pravilnost njenih zaključkov ter ocene tveganja.

 

 

 

Podlaga GeoZS = Dopolnitev strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019

DPN OSVAD = Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna