Wikimedia Public Domain F16 firing wikimedia.orgwikipediacommons114F-16_firing_Maverick_Missile.jpg.jpg

Civilna iniciativa Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja

Jožef Smrdel - koordinator

Vilharjeva ulica 43, 6257 Pivka

 

Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za okolje

Ministrstvo za okolje in prostor -  Direktorat za vode in investicije

Ministrstvo za okolje in prostor - Sektor za ohranjanje narave

Dunajska cesta 48

1000 Ljubljana

 

ZADEVA:        Opozorilo o obstoju utemeljenega dvoma v popolnost dokazovanja vplivov vojaških dejavnosti na podzemne vode in v pravilnost določitve ocene tveganja iz Dopolnitve strokovnih podlag za Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji), št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019

Ob javni predstavitvi in po preučitvi Dopolnitve strokovnih podlag za Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, segment podzemne vode, končno poročilo (po reviziji), št. 631-110/2019, ki jo je izdelal Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1001 Ljubljana, 18. 4. 2019, (v nadaljevanju Podlaga GeoZS*), smo registrirali elemente nepopolnosti in nejasnosti, zaradi katerih smatramo, da dejanski škodljivi vplivi vojaških dejavnosti na podzemne vode na območju poligonov Poček in Bač (območje načrtovanega Državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna - v nadaljevanju DPN OSVAD**) niso bili v zadostni meri raziskani, obravnavani in določeni ter da je mogoče utemeljeno dvomiti v podatke in rezultate iz Dopolnitve strokovnih podlag GeoZS* in posledično v oceno sprejemljivosti tveganja škodljivih vplivov sedanjih in načrtovanih vojaških aktivnosti na podzemne vode v zaledju edinega relevantnega in praktično nenadomestljivega kraškega vodnega vira v Malnih pri Planini, ki služi  za oskrbo s pitno vodo več kot 22.000 prebivalcev v več občinah. 

Glede na to, da je Vlada RS dne 4. 7. 2019 sprejela Sklep št. 35000-5/2019/5 o izvedbi (ponovnega) državnega prostorskega načrtovanja za DPN OSVAD Postojna**, z obžalovanjem ugotavljamo, da so ostala preslišana vsa pretekla opozorila o okoljski spornosti in o visokem tveganju načrtovanih vojaških dejavnosti za izredno občutljivo in še ne dovolj raziskano kraško podzemlje s kvalitetno pitno vodo pod Javorniki pri Postojni.

Ker nismo zasledili nikakršnih kritičnih – nasprotnih strokovnih mnenj na vsebino Podlage GeoZS*, po reviziji pa so bili opravljeni le malenkostni popravki, se čutimo dolžne še dovolj zgodaj opozoriti na nekatere bistvene pomanjkljivosti v Podlagi GeoZS*, ki vzbujajo dvom v popolnost in pravilnost njenih vsebin, zaključkov in ocene sprejemljivosti tveganja. Še pravočasno opozarjamo na nedopustnost že sedanjega, posebej pa še načrtovanega stalnega vnosa okolju, pitni vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi, ki se uporabljajo in tvorijo ob izvajanju vojaških dejavnosti v podzemne vode kraškega vodonosnika Javorniki.

Napačno je na javni predstavitvi Podlage GeoZS* izraženo razumevanje predstavnikov Ministrstva za obrambo in Ministrstva za okolje in prostor, da je edni razlog, zaradi katerega je Ustavno sodišče RS z odločbo U-I-164/14-30 dne 16. 11. 2017 razveljavilo Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) zgolj formalen – in da je bilo potrebno zgolj izdelati manjkajočo strokovno podlago o vplivih vojaških dejavnosti na podzemne vode. V ponovnem postopku bi bilo potrebno brez sence dvoma dokazati, da z DPN OSVAD** načrtovane dejavnosti z uporabo in tvorbo okolju, pitni vodi in zdravju nevarnih snovi nimajo in ne bodo imele škodljivih vplivov na stanje podzemne vode vodonosnika Javorniki in posledično na zaledje virov za oskrbo prebivalstva občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica-del in Vipava s pitno vodo. V izogib kakršnihkoli dvomov v zvezi s tem je ustavni sodnik dr. Matej Accetto v spremnem ločenem potrditvenem mnenju k sodbi Ustavnega sodišča podal še dodatno opozorilo o dolžnosti upoštevanja določbe spremenjenega 70.a člena Ustave RS  v duhu varovanja virov pitne vode v primeru nadaljnjega načrtovanja DPN OSVAD**.

Poudarjamo, da neposreden, načrten in trajen vnos okolju, pitni vodi in zdravju ljudi nevarnih snovi (še posebej tudi neznanih - neregistriranih) v kraške podzemne vode, ki predstavljajo zaledje vira za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ni dovoljen v nobenem predpisu s področja varovanja voda in podzemnih voda. Opozarjamo na ugotovljene odklone od načela previdnosti, načela preventive, načela dopustnosti posegov v okolje in načela trajnostnega razvoja pri varovanju voda, ki smo jih zaznali v zasnovi Podlage GeoZS*.

Podlaga GeoZS* poskuša na podlagi nepopolnih vhodnih podatkov, nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, brez za ta namen izdelanih kakršnihkoli terenskih preiskav znotraj območja poligonov Poček in Bač, naslanjajoč se na rezultate zgolj enega (1) sledilnega poskusa iz leta 1997 ter 18 odvzetih vzorcev že prečiščene vode na izvirih, daleč izven območja virov onesnaženj, s prilagojenimi teoretičnimi računskimi modeli, brez eksperimentalne podlage, dokazati, da so vplivi vseh vojaških dejavnosti na območju poligonov Poček in Bač, vključno z načrtovanimi iz DPN OSVAD**, na podzemne vode kompleksnega in občutljivega kraškega podzemlja pogorja Javornikov praktično nezaznavni, in da niti večje ekološke nesreče ne predstavljajo grožnje za kraške vodne vire Malni in Vipava. Po našem prepričanju neutemeljeni zaključki v Podlagi GeoZS* so dodatno opremljeni s številnimi pogojniki in drobnim tiskom.  

Priznani strokovnjaki s področja krasoslovja dokazujejo, da svet kraškega podzemlja in nepredvidljivih pretokov podzemnih voda še vedno ni dovolj raziskan niti na območju pogorja Javornikov, kaj šele na vseh poteh podzemnih voda, ki se dokazano premikajo tudi skozi Ljubljano v reko Savo ter skozi Vipavo vse do reke Soče. Isti strokovnjaki opozarjajo tudi na resnost posledic onesnaženja na Krasu ter na praktično neizvedljivost sanacij v primerih izlivov oziroma pronicanj nevarnih snovi v podzemlje.

V Prilogah od I. do VI. podajamo obrazložitve zgoraj navedenih trditev, s katerimi želimo opozoriti na utemeljen dvom v popolnost in objektivnost vsebin Podlage GeoZS*, na utemeljen dvom v ustreznost računskega teoretičnega dokazovanja nezaznavnosti obstoječih vplivov onesnaževanja vojaških dejavnosti na podzemno vodo (ki bi jih bilo sicer mogoče nedvoumno določiti z meritvami na terenu), ter posledično na neutemeljenost podane ocene tveganja za onesnaženje podzemnih voda kraškega vodnega vira. Nekatere od pomanjkljivosti v predpostavkah in vsebinah Podlage GeoZS* priznavajo tudi sami avtorji.

Naslovne upravne organe želimo spodbuditi k širšemu treznemu premisleku ob upoštevanju načela previdnosti, ki je sicer pri varovanju voda predpisano, pa je bilo pri zasnovi in izdelavi te Dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, Geološki zavod Slovenije, april 2019, poteptano v zasnovi, ter k razumnemu odločanju in ukrepanju v korist ohranitve strateškega vira pitne vode v skladu s 70. a členom Ustave RS.

 

OPOZORILO:

Opozarjamo, da sprejetje pravnega akta, predpisa ali državnega prostorskega načrta oziroma izdaja upravnega dovoljenja, ki bi se skliceval na strokovno podlago in oceno tveganja za onesnaženje podzemnih voda, v pravilnost katere je mogoče utemeljeno dvomiti, lahko vodi v nezakonito stanje oziroma v stanje, neskladno z Ustavo RS, zato predlagamo nepristransko preučitev v prilogah od I. do VI. predstavljenih navedb in temeljito raziskavo dejanskega stanja v zaledju vodnega vira Malni. V primeru obstoja utemeljenega dvoma o obstoju škodljivih vplivov namreč pristojni  organ  po načelu previdnosti takšnega plana ne sme potrditi.

POZIV:

V izogib morebitnim nepopravljivim posledicam v naravnem okolju, na virih pitne vode in na zdravju ljudi, ki jih lahko povzroči nadaljevanje izvajanja vojaških dejavnosti na tem območju, pozivamo pristojna Ministrstva in državne organe, da Vladi RS priporočite ustavitev postopka načrtovanja DPN OSVAD iz razloga neizvedljivosti brez tveganja trajnega ogrožanja pomembnega vodnega vira za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.

Ne strinjamo se z ugotovitvami, da vojaške dejavnosti nimajo praktično nikakršnih škodljivih vplivov na okolje, podzemne vode in zdravje ljudi, in ne moremo pristati na obravnavo tako kompleksnega kraškega podzemlja na tako posplošujoč in površen način, zato pozivamo vse pristojne, da Krasu priznate vlogo, ki mu pripada, zaledju kraškega vira pitne vode Malni pri Postojni, ki bi s svojo kvaliteto in izdatnostjo lahko pripomogel tudi k reševanju problematične oskrbe s pitno vodo v slovenski Istri, pa končno zagotovite status strateškega vodnega vira jugozahodne Slovenije z najstrožjim varovanjem.

 

za Civilno iniciativo Naša dolina – Za Pivško kotlino brez streljanja

Jožef Smrdel - koordinator    

V Pivki, 21.08.2019

Priloga - Predstavitev utemeljenega dvoma v pravilnost ocene tveganja škodljivih vplivov iz Dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna, segment podzemne vode, št. 631-110/2019, GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, april 2019:

-        I. Nepopolni vhodni podatki

-        II. Neupoštevanje dejstev, relevantnih za oceno tveganja

-        III. Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje

-        IV. Nepravilnosti pri zasnovi odvzema vzorcev podzemnih voda

-        V. Nepopolnost zasnove računskega modela redčenja nevarnih snovi

-        VI. Nepopolni zaključki, neutemeljena ocena, neustrezne omejitve

 

Poslano:

-        Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

-        Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

-        Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

-        Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

-        Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

-        Nacionalni inštitut za javno zdravje, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper

-        Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana

-        Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana

-        Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna

-        Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

-        Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

-        Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

-        Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

-        Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava